دانلود رمان دروغ شیرین

درباره دختری به نام آناهید زند است که عاشق پسر عمه خود کاوه بوده ولی کاوه به دلایلی با دوست آناهید ازدواج میکند. آناهید افسرده میشود و پس از مدتی با دکتری زیبا به نام آرتام مهرزاد آشنا میشود که …

دانلود رمان دروغ شیرین

ادامه ...

ماشین را پارک کردم. من دوست ندارم راه
برم فضای تاریک و سکوت پارکینگ به من آرامش می دهد
. چه روز مسخره ای بود
دیگه حوصله ندارم.
بالاخره از ماشین پیاده شدم و پیاده شدم یه
آهنگ شاد تو آسانسور… چشمامو بستم و
سرم رو به دیوار اتاق آسانسور تکیه دادم. آه
… چقدر سرم درد می کند. وقتی آسانسور ایستاد،
پیاده شدم و کلید را در قفل در چرخاندم.
اومدی مادر؟
صدای مادرم بعد از چند ثانیه جلوی چشمم ظاهر شد
. با وجود تمام تلاش هایش، هنوز
نگرانی را در چهره اش می دیدم که سعی می کرد آن را
پشت لبخندش پنهان کند. با دیدنش جوابی نمیدم و

دانلود رمان دروغ های شیرین. به صفحه 1 برگشتم
و به او گفت:
– عزیزم تا الان کجا بودی؟ ما
کم کم داشتیم نگران تو بودیم
حوصله ام سر رفته بود نمی خواستم جواب بدهم، گفتم:
کارهای اداری کمی طول کشید.
مامانم دستمو گرفت و گفت:
پس قبول داری؟
سرمو تکون دادم بله خوشحال شد و گفت:
حتما خیلی گرسنه ای، برویم،
غذای مورد علاقه ات را درست کردم.
دستم را از دستش بیرون آوردم و گفتم:
ممنون سیر شدم. من میرم بخوابم. لطفا بیدارم نکن
بلافاصله به اتاقم رفتم، قیافه های رقت انگیز عطار افیان
را دوست ندارم . درست است که آنها می خواهند
با من همدردی کند، اما حالم بدتر می شود. من می خواستم

دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 2
در اتاقم را قفل کردم، اما دیدم کلید نیست. حتماً
کار پدرم است، شاید می ترسند من کار احمقانه ای انجام دهم.
دستش را روی صورتم گذاشت و
من
مات و مبهوت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. چه کسی فکرش را می کرد.
آیا زندگی من می تواند به این راحتی تغییر کند؟ چقدر
راحت تمام زندگیم را از دست دادم اما
بی تقصیر نبودم.
با خاطره گذشته قطره ای اشک
از گوشه چشمم روی صورتم راه افتاد. دستم را گرفتم و
پاک کردم. در این مدت تنها کاری که کردم
گریه بود، باورم نمی شود
عروسیشون دو هفته پیش بود
از جام بلند شدم و به سمت سطل زباله رفتم
. کارت عروسی پاره شده آنها هنوز در سطل زباله است.

دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 3.
مطمئنم که مامانم متوجه نشد که این تکه های کاغذ
هنوز تو
هستی
.
به کتابخانه رفت و از آن کتاب برداشت.
عصبی شدم و همه چیز را داخل سطل گذاشتم و
نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم. بلند شدم رفتم
بیرون نیامدم نابود شدم. من بدون او هستم.
بیرون رفتم و صفحاتش را ورق زدم تا
بالاخره پیداش کردم.
کارت عروسی ما بود.
یاد
روزی افتادم که
با هم
رفته بودیم کارت عروسی را نگاه کنیم
. شکل گرفت، دوستش داشتم.
دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 4
هنوز یاد حرف های اون شبش می افتم که گفت:
– حالا این کارت دست منه، احساس می کنم
یک قدم به گرفتن تو نزدیکترم.
با یادآوری حرف هایش، بیشتر گریه کردم.
روی زمین نشستم و دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدام
هیچی نبود. چه چیز دیگری می توانم امیدوار باشم که با آن زندگی کنم؟
دوباره پرسیدم با نگاه کردن به کارتی که در دستم بود

می خواستم آن را به اشتراک بگذارم، اما سریع منصرف شدم. درسته که
خودمو گم کردم ولی هنوزم خاطره هاش دارم
…نمیخوام ضعیف باشم…
با احساس نور شدیدی که به چشمام میباره از خواب
بیدار شدم . آه… یادم رفت
دیشب قبل از خواب دوباره پرده را ببند. خیس عرق شده بودم.
از لباسم یک مانتو رسمی و شیک انتخاب کردم لباسم را پوشیدم و

دانلود رمان دروغ های شیرین | من در صفحه 5 بودم.
با ناامیدی به ساعتم نگاه کردم: «وای
…من دیر کردم. پس چرا بیدارم نکردی؟”
پریدم تو کمد لباسامو بپوشم اما با این
وضعیت و بوی عرق نمیتونم برم سر کار باید
دوش بگیرم ایستادم. وسط اتاق فکرم رو متمرکز کنم
ببینم چه گلی بپوشم
حالا که دیره حداقل باید برم تمیز و مرتب بشم سریع
بیشتر از این نرفتم
پریدم تو حموم و دوش گرفتم و در غیر این صورت کلام
خودمو نمک زدم
داشتم با حوله خشک میکردم
چون وقت نداشتم انتخاب کردم موهامو محکم بالای سرم گذاشتم و
بعد از زدن ماسک
از اتاق خارج شدم مامان منو دید و پرسید:

دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 6
چی شد؟ با این عجله کجا میری؟
سلام چرا بیدارم نکردی مثلا امروز روز اول
کریمه، الان
آبروی من میره جلوی آقای نوروزی.
فردا روز اول روزه است. الان اشکالی نداره بیا
صبحونتو بخور مشکلی نیست.
من از چشم و ابرویم خوشم نمیاد اگه منو بدون دیدن
حداقل اینو بخور تا ضعیف نشی.
صورتش را بوسیدم و از در بیرون رفتم، اما باز هم دو نفر
بابت پوشیدن کفش شما عذرخواهی خواهند کرد.
مامانم دستم رو گاز گرفت و گفت:
بیشتر راه نرفته بودم که یادم آمد
گوشیم را برنداشتم. مامانم که هنوز جلوی در بود
پرسید:
چی شده مامان؟

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 7
گوشیمو گذاشتم روی میز اتاقم.
رفت گوشیمو آورد و گفت:
به رانندگی ام فکر نکنم چون خدا را شکر هنوز زنده ام.
بالاخره 45 دقیقه دیر رسیدم. یه ذره استرس دارم
بسم الله گفتم و رفتم پیش شما.
عجله نکن، فکر کن ببین چیز دیگه ای جا گذاشتی یا نه.
نه گفتم و دستم را برای خداحافظی بلند کردم . دیگه منتظر آسانسور نشدم و
از پله ها
استفاده کردم . ترجیح دادم
آدرس اتاق آقای نوروزی رو از پذیرایی بپرسم و
یه راست رفتم تو اتاقش چون همه پله ها
رو به راه بود، نفس نفس می زدم.
کمی پشت در اتاق ایستادم تا آرام شوم.
چون آقای نوروزی اجازه ورود دادند، رفتم آنجا.
آقای نوروزی با دیدن من لبخندی زد و گفت:

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 8
خداحافظ…خانم دکتر تنبل حالت خوبه؟
سلام ببخشید دیر اومدم راستش
خوابم برد.
چون روز اولت هست مشکلی نیست دخترم. اگر
چند دقیقه صبر کنید، من کارم را انجام می دهم، سپس می رویم تا
شما را به همکارانتان معرفی کنیم. نوروز شلوغ است. چشم .
کار کرد و من
از فرصت استفاده کردم و نگاهی به اتاق انداختم، چون دو باری که به اینجا آمدم اصلاً
از
اطرافم بی خبر بودم. به هر حال، اتاق بسیار شیک بود،
با توجه به اینکه این یک بیمارستان خصوصی است، جای تعجب نداشت
. بعد از یک ربع آقای نوروزی
بلند شد و گفت:
بابت تاخیر معذرت می‌خواهیم، ​​حالا می‌توانیم برویم.

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 9
در را باز کرد و منتظر ماند تا من اول بروم بیرون
. او مردی مودب و مهربان بود. او یکی از دوستان قدیمی پدرم است،
کی بعد از اینکه تصمیم گرفتم
بیمارستان محل زندگیم رو عوض کنم
. اینجا ریشش را به من گرو گذاشت و چون مدیریت
از کارش راضی بود و به عنوان سرپرست تجربه خوبی داشت،
بدون هیچ مشکلی
موافقت کرد . من دانشجو هستم و فقط
می خواهم در جراحی قلب تخصص داشته باشم.
همین طور که دنبال آقای نوروزی می گشتم،
به اطراف نگاه کردم. راهروهایش
مثل راهروهای هتل بود و کاملا شیک بود. چون
بیمارستان قبلی که من در آن کار می کردم یک بیمارستان دولتی بود
. ما در صفحه 10 هستیم
.
بعضی ها حتی به من نگاه نکردند و شروع کردند.
این فضا برای من تازگی داشت. بالاخره رفتم تو اتاق.
قبول کردیم و بعد از زدن در با هم وارد اتاق شدیم.
شما باید خود را با محیط و همکاران خود آشنا کنید.

حدود 20 زن در اتاق بودند که به ما نگاه می کردند
. آقای نوروزی گفت:
خانم ها، می خواهم
یکی دیگر از همکارانتان را به شما معرفی کنم، آناهید زند، دانشجوی پزشکی
که از امروز با ما همکاری می کند.
سلام کردم و اکثر خانمها جوابم را دادند اما
حرف زدن.
آقای نوروزی با خانمی
به نام دواچی تماس گرفت
. چین و چروک
صورتش نشان از سن او بود. آقای نوروزی
گفت:
خانم دواچی این را به دخترمان می سپارم
. صفحه 11
خانم دواچی به من لبخند زد و گفت:
همان خانمی است که شما او را معرفی کردید
؟

بله، خوب است. بعداً رسیدگی می کنم.» نگران نباش.
او هم دستم را گرفت و گفت:
بریم لباست را بپوشیم. از
آقای نوروزی تشکر کردم و
با خانم دواچی به غرفه رفتیم.
داشتم نگاه می کردم. دور و برم که خانم دواچی چادری
جلوی صورتم انداخت و گفت:
فکر کنم این اندازه تو باشه دختر.
لباسامو در آوردم و گذاشتم تو کمد که
کلیدش رو بهم داده بود وقتی از آلاچیق رفتیم بیرون خانم دواچی
گفت:

دانلود کن رمان دروغ های شیرین صفحه 12
خب، بیشتر کسانی که در اتاق دیدید دانشجویانی مثل شما هستند که
علاوه بر گذراندن دوره های آموزشی
در اینجا مشغول به کار هستند
.
، اما به دلیل
دکترا و تخصص خوبی که در حال پذیرش است.
ما بیماران زیادی داریم. خلاصه اگه میخوای
اینجا بمونی باید خودتو ثابت کنی.
تا جایی که من می دانم اکثر دانش آموزانی که
در اتاق دیدید بچه مدرسه ای هستند به جز یکی دو
نفرشان که با مهمانی آمده بودند.
مثل من؟ فکر نمی کنم
وارد بخش قلب شدیم و مستقیم به سمت
پرستاری رفتیم. دو دختر آنجا بودند که پشتشان به ما بود و
به اندازه پدر برخی از آنها ثروتمند باشد. علاوه بر این، من
روزی که استخدام شدید پرونده شما را دیدم

. صفحه 13
ایده خوبی است. فکر کنم میتونی اینجا بمونی
تشکر کردم و گفتم:
ممنون از کمکت، تمام تلاشم را می کنم.
باورم نمیشه.
یکی از آنها مشغول نوشتن بود
و دیگری هم.
که پشتش به ما بود و داشت پرونده ها را نگاه می کرد، با
دیدن چهره دختری که پشتش به ما بود
تعجب کردم . چهره اش
برایم
آشنا بود. یه جایی دیدمش یادم اومد
… با تعجب داشتیم به هم نگاه میکردیم که
با مشکوک پرسید :
آناهید … تو هستی ؟
دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 14
سرمو تکون دادم و خندید و گفت:
خانم دواچی که تا اون موقع ساکت بود پرسید:
همدیگه رو میشناسید؟
گفتم:
بله…سالها پیش همسایه بودیم.
پری سریع به این طرف میز آمد و همدیگر را در آغوش گرفتیم
. چقدر دلم براش تنگ شده بود
من تا حالا خواهر نداشتم من او را دوست داشتم. خانم

دکتر اسمش چی بود که دید ما قصد جدایی نداریم
گفت:
خب پری اگه کار نداری خودتو ببخش.
?
از آغوش پری بیرون اومدم پری زودتر از خودم جواب داد
:

دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 15
از آناهید.
آخه… آناهید… همه قسمت ها رو خوب نشونش بده.
چشمکی زد و گفت: پر.
چشم خاله زری تو برو آسوده خاطر.
بعد از رفتن خانم دواچی
دوباره با ذوق همدیگر را در آغوش گرفتیم. انگار بعد از
این همه سال باورمون نمیشد…
پری گفت:
می بینی دنیا چقدر کوچک است؟
گفتم:
آره…
از بغل اومدیم بیرون و جوری به صورت هم خیره شدیم
که انگار دنبال
تغییرات بودیم
.
صفحه 16
شما خیلی تغییر نکرده اید، فقط کمی بالغ شده اید، و البته جذاب تر. به یاد داشته باشید، ما همیشه
به ظاهر شما
حسادت می کنیم. می شد
با خنده گفتم:
خدا خیرت بده… تو هم عوض نشدی،
من قیافه ات را از همان چشمان خاکستری شناختم. انگار
تازه بزرگتر شدیم.
داشتیم می خندیدیم که صدای در ما را به خود آورد
. چهره خانم دواچی از در نمایان شد و
با عصبانیت ظاهری گفت:
خدا نکنه مسئولیتی به شما بدهم. هنوز
اینجایی؟
پری با خجالت گفت:
“الان میریم” و بعد رو به من کرد: ”
بریم تا کل بخش رو بهت معرفی کنم.”

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 17
*****
تو سلف نشسته بودیم. او از زندگی آنها برایم تعریف کرد
که بعد از اینکه به خاطر کار پدرش به جنوب رفت
و از محله ما نقل مکان کرد، 8 سال آنجا ماند.
ماند تا پدرش مرد و مادرش طاقت
نیاورد و برگشت. برادرم بعد از ازدواج طلاق گرفت،
اما او در جنوب ماند و کار پیدا کرد
تا آخر شیفت
مشغول بودیم
. من را تعیین کردند
.
فقط می توانستم بگویم که آنها خوب هستند زیرا باید به سر کار برمی گشتیم.
. چون روز اول کارم کافی نبود
زودتر از پری به خانه رفتم.
وقتی رسیدم خونه بر خلاف همیشه به اتاقم نرفتم
. دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 18
و بعد از سلام بلند به سالن رفتم و
جلوی پدر و مادرم نشستم. راستش می خواستم
در مورد پری به آنها بگویم. انگار
انتظار این را نداشتم چون هر دو به هم نگاه کردند و بعد از
چند لحظه بابا با لبخند گفت:
سلام واروژک امروز چه اتفاقی برای من و مادرت افتاد؟

میشه دو کلمه با ما صحبت کنی؟
از حرف های او دلم سوخت، اما آنها لیاقت این را دارند که
به آنها دادم. تمام این دو ماه در اتاقم بودم و
جز چند کلمه باهاشون حرف نزدم. می دانم
که آنها مدتی است که به خاطر من ناراحت هستند و
من آنها را خیلی اذیت کردم. مامان گفت:
وای… بچه من همیشه حواسش به ماست. .. پس مادر جون
امروز چطور بود؟
آیا از محیط کارت راضی هستید؟

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 19
خندیدم و گفتم:
بیمارستان خوبه اما از همه اینها بگذریم
. حدس بزنید امروز چه کسی را دیدم؟
هر دوی آنها ابتدا کمی فکر کردند، اما بعد از چند
لحظه با نگرانی به من نگاه کردند. می توانستم حدس بزنم
به چه کسی فکر می کنند. ناخودآگاه
اخمم هم رفت و گفتم:
او آن چیزی نیست که شما فکر می کنید.
مامانم با ناراحتی نگاهم کرد و بابام سریع گفت:
خودت بگو وروژک منم که با اینم
حافظه ام ضعیفه حدس نمیزنم عزیزم.
یه جورایی ازت خوشم اومد ولی بازم
به زور یه لبخند زدم و گفتم:
پری یادته؟ دختر آقای سرمدی

.
صفحه 20 قدیمی ما؟
مامان سریع گفت:
دختر پروانه؟
با لبخند سرم رو تکون دادم که مامان دوباره گفت:
اون اونجا چیکار میکرد؟
همانطور که به یاد دارید، او
از کودکی آرزوی پزشک شدن را داشت. اکنون او در آنجا به عنوان پرستار کار می کند
. مامان گفت:
خانواده اش خوبن چیکار میکنن کی اومدن؟
یکی یکی مادرم اولا گواهینامه خانم خوبه ولی
متاسفانه آقای سرمدی فوت کردند. دوم اینکه دارند
زندگی می کنند و سوم اینکه 3 ساله هستند
امکان بازگشت وجود دارد. همانطور که پری گفت، رفتن برای
گرفتن یک خانه در همان مکان.
.
مامان گفت:

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 21
می بینی میراث دنیا چقدر کمه؟ باورم نمیشه
بعد از ده سال دوباره پیداشون کنیم. خدا
آقای سرمدی را بیامرزد، مرد نازنینی بود.
وقتی می‌خوابم، مامانم
درباره پری از من سؤال می‌پرسد. آخرش گفتم:
مامان میخوای دعوتشون کنم خونه مون؟
چرا به ذهنم نرسید؟ بله، این ایده خوبی است.
شیفت آخر هفته نداری؟ من یکی ندارم
. فردا از پری می پرسم. بهت میگم.
همسرم را در آغوش گرفت و شروع کرد به گریه کردن.
در اتاق من. من امشب نسبت به شب های دیگر احساس بهتری دارم
. هم به خاطر دیدن پری و هم اینکه
بعد از
مدتی کنار پدر و مادرم نشستم و با آنها صحبت کردم.
با شنیدن صدای زنگ در را باز کردم. پری و
دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 22

مادرش خندان ایستاده بود و به من نگاه می کرد
. لبخندی زدم و گفتم:
سلام…خیلی خوش اومدی بذار داخل.پروانه
خانم رو بوسیدم.
او خیلی شکسته بود. خوب یادم هست که چقدر
آقای
سرمدی را دوست داشت
. از اون موقع تا الان تو خونه من هستی.
سرم را تکان دادم و
آنها را به سمت سالن راهنمایی کردم. مادرم با هیجان آمد و
حتماً یاد آن مواقعی افتاد که
همیشه با هم بودند به یاد داشته باشد. من و پری سعی کردیم آنها را آرام کنیم
. از آغوش هم بیرون آمدند. مامان
به پروانه خانم گفت:

دانلود رمان دروگه شیرین | صفحه 23
شما اصلا تغییر نکرده اید.
پروانه خانم کمی لبخند زد، حتما فهمیده بود که
مامان برای خوشحالی این حرف را زده وگرنه اولین تغییر
محسوس
در پروانه خانم،
چین و چروک های زیاد صورتش بود. مامان رفت
پیش پری
. چه خانمی شده برای خودش
. کی فکرشو میکرد یه پری با شیطنتش
همچین خانومی بشه ماشاالله.
بعد از صحبت و چت با پری
رفتیم تو اتاقم و گذاشتیم دو تا دوست قدیمی
با هم معاشقه کنن. پری
در اتاق چرخید و به سمت قاب عکس روی دیوار رفت.
دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 24.
کمی به آنها نگاه کرد و به یکی از عکسها اشاره کرد
و پرسید:
این کیست؟

اب؟ بله … چقدر خوب به یاد دارید؟ چقدر
علاقه ای به وکالت نداشتم
آن روز ادامه دادند. این چه کسی است؟ دوست دختر خاله
من خدایا بیا و آنها را بشناس. من شما را نمی شناسم.
کیه؟ دوستت
از
دوران نسگام… گفتی دانشگاه ساتیرا.
چه اتفاقی برای داروی بی خطر افتاد؟ تو عشق وکیل شدن را داشتی
. یادت میاد وقتی بچه بودیم هر وقت یکی ازت میپرسید
که می خواستی، گفتی (لباسم را در آوردم و
گفتم) می خواهم وکیل شوم.
خندیدم، نمی خواستم متوجه عصبانیت من شود.
جوابی برای دادن نداشتم فقط گفتم:
همینطور.
آیا همینطور روی علاقه خود پا گذاشتید؟ جواب دیگه

دانلود رمان دورگه شیرین نداشتم صفحه 25
. دیگه نخندیدم او متوجه تغییر روحیه من شد
. با این همه شرایط باز هم نمی خواستم بفهمد.
لبخند مصنوعی زدم و گفتم:
معلوم بود که باور نمی کنه ولی
دیگه سوالی ازم نپرسید. ادامه داد:
خب… از خودت بگو. بعد
این چند نفر چیکار میکردی ؟ سال ها؟
از رفتن تو، ما هم 2 سال بعد از آنجا بلند شدیم
. در این سال ها اتفاق خاصی برای ما نیفتاد
که می توان آن را کودکان کوچک تعریف کرد.
میدونی؟ نه. من نمی دانم. من تا چند سال پیش با الناز در ارتباط بودم
که او هم از ایران رفت. من نمی دانم.
رفتی یادم هست که او هم مثل من عاشق پزشکی بود
و آن را از یک دانشگاه معتبر گرفت.

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 26
همانجا در بیمارستان کار می کند.
خدا کنه بیمارستان اونجا
مثل اینجا نباشه. فکر نکنم بیمارستان باشه این
که ما در آن کار می کنیم بسیار خوب است، سلیقه اوبا.
روی تخت نشست و دست هایش را به هم مالید و گفت:
آخ جان، بیا بریم بخوابیم.
بیمارستان خوب است، اما آنقدر روی سرت کار می کنند که
نمی توانی دو کلمه حرف بزنی، می دانی که اگر
من حرف نمیزنم روزم شب نمیشه. فقط بعضی از
اوقات فراغتم نمیتونم حرف بزنم یا شیطنت کنم
.
چرا نمی توانید؟
آیا می توان با آن دو جادوگر کاری کرد ؟ با تعجب پرسیدم:
دو جادوگر؟
دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 27
دیروز که شیفت بودی
دیدی اون دختره سر اون پرستار بیچاره داد میزنه
؟ خب اسمش طناز است. البته هنوز متوجه نشدم
که دکتر سرفراز و همسرش
وقتی اسمش را طناز گذاشتند به چه فکر می کردند. آه،
خنده دار نیست که چنین نام زیبایی داشته باشید. ? بگذریم… او و
دختر دیگری به نام مهدیه که دختر است
دکتر
جوهر
در حزب پدرشان استخدام شدند.

دکتر سرفراز و دکتر جوهری آدم های خیلی خوبی هستند اما
نمی دانم چرا فکر می کنند دارند از دماغ فیل می افتند
. آنها فکر می کنند که چون پدرانشان
در بیمارستان سهام دارند، اکنون مالک همه چیز هستند
. کمی به بچه ها بگویید،
به آنها و دیگری می خندند.
از ترس بیکاری با آنها کنار نمی آید .

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 28
پس کار شما چه ربطی به آنها دارد؟ این مدیر بخش
یا بیمارستان نیست که شما از آن می ترسید! منم
مثل شما میگفتم یک بار یکی از پرستارها جلوی آنها ایستاد و جواب آنها را داد.
اخراجش کردند
هفته بعد نگو که بیچاره زیر آب زده
دکتر بیمارستانه؟ نگاهی به من کرد و گفت:
… این یک جوک است.
آیا امکان دارد؟
آیا این یک بازی کودکانه است؟ همه چیز از این دو شعبده باز است. . انگار داشت
داستان جنایی
تعریف می کرد
.
پس چه چیزی می خواهم آنها را تا این حد خفه کنم؟ این است.
خیلی خوبه، ممنون حالا چرا اینقدر ساکتی؟
با بچه ها؟ آیا دختر زیباتری وجود دارد که
دل دکتر را به دست آورد؟ او را ندیدی؟ سازمان بهداشت جهانی؟
دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 29
نمیبینی چقدر خنگم. رفتن به سمینار یعنی
این همه خون و خونریزی به خاطر
چی؟ باور نمی کنی به من بگو، من سه ساعت وقت دارم، برای
چه کسی درد دارم. من
دیگر چیزی نمی گویم.

خندیدم و گفتم:
خیلی ​​خب…به کی گفتم حرفاتو باور نمیکنم
؟ پس این دکتر خوشبخت کیست؟
پس کدومو بگم؟ من از دکترهایی میگم که
مال دپارتمان شما هستن، ببین… در کل 6 تا جراح
تو دلمون هست که 4 تا پیر و 2 تا هم
جوون و مجرد. البته نباید گفت که دکتر وزیری که
از پزشکان قدیمی است مجرد است

. پیج
30 سال است که مرده است.
بنابراین شما می توانید
علاوه بر آن دو دکتر جوان روی او سرمایه گذاری کنید، اما متأسفانه بقیه آنها
زن و فرزند دارند …. حالا این دو نفر هستند.
دکترهای جوانی هستند که هر دو کامل هستند، اما
یکی از آنها چشم بد طناز جوان را دارد.
یک فرد هستند. او حق ندارد با دکتر مهرزاد وقت زیادی بگذراند
که مبادا کیفش را بدزدد. اشتهای خوبی دارد
و دستش را روی بهترین آنها گذاشته است. مهدیه هم
از پشت نمونه
به دیدن دکتر یزدانی رفت. البته
یه دکتر مجرد دیگه هم بین جراحان مغز و اعصاب داریم که فور
هی تکه ای از خودشه…
از اطلاعات دقیقی که پری داشت خندم گرفت.
هنوز سالم بود یا نه چون پشت همه بود
گفتم:

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 31
ماشاءالله… باید کارگر خصوصی می شدی نه
پرستار. فقط رنگ لباس زیرشون رو بگید
وای… آیا من به شما اطلاعات بدهکارم؟ نه، اتفاقا، بار من از
نزدیک به دو هفته از شروع کارم می گذرد
زیاد شده. حالا این دکترها که من هستند کجا هستند
ندیدم؟ گفتم در
کیش به سمینار پزشکان جوان می روند. دقیقا نمی دانم کی برمی گردند، چه عجب.
بالاخره از چیزی بی خبر بودی. حالا بذار بهت
بگم من خودم آنها را دنبال می کردم. مخصوصا
دکتر مهرزاد. من عاشق شدم.
با صدای مامان رفتیم بیرون شام بخوریم. بابا هم آمده بود.
در کل شب خوبی بود و به من خوش گذشت اما نگرانم.
من هم پری بودم که
حرف می زدم. شب پری اینا خونمونه تا
فردا با هم بریم سرکار.

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 32
. من محیط را دوست دارم، به خصوص که پری
هم اینجاست، هرچند وقت زیادی صرف نمی کنیم
حرف زدن با یکدیگر. در این مدت متوجه شدم
هر چه پری در مورد طناز و مهدیه می گوید
درست است. آن دو همه با هم هستند و
مدام به دیگران دستور می دهند. هر جا که
بحث پزشکان باشد، حتی اگر شوخی باشد،
با آمدن آنها تغییر می کند، مثل دلیل اخراج
پرستاری که پری گفته بود
همین موضوع بوده است. البته هنوز چشمم به دکتر جمال است
که این همه تلفات داد.
امروز هم مثل روزهای قبل همه در دعوا هستیم و
روز شلوغی داریم. مجبور شدم علائم یکی از بیماران را بررسی کنم.
در خیالم بود که پری با من تماس گرفت و از من خواست

رمان دروغ های شیرین | صفحه 33
او می خواست به ایستگاه پرستاری برود. من کارم رو انجام دادم و
رفتم سمتش که با عجله گفت:
وای خدا بذار دورت بگردم… میشه ده دقیقه اینجا بمونم بعد باید
برم پایین؟ باید کار لازم را انجام دهم وگرنه
اخراج می شوم.
منتظر جواب من ماند و رفت. بعد از رفتنش
چون نمیدونستم چیکار کنم و کسی نبود
که ازش بپرسم ترجیح دادم به چیزی دست نزنم. پشت میز نشستم و
به کیس روبروم
نگاه کردم
. طناز و مهدیه
همراه با یک دکتر جوان وارد بخش شدند. حتما دکتر مهرازد بوده
چون این دوتا اونقدر دورش گرفته بودن که انگار
. زیبایی نه نگفت. البته،
هر لحظه ممکن است به او حمله کنند.
چون نشسته بودم و کانتر خیلی بالا بود،
دانلود رمان ترگه شیرین | صفحه 34

من می توانستم بدون دیده شدن دکتر مهرزاد باشم و
خوب سرنگون کنم. قد بلندی داشت،
موهای مشکی و صورتی اش که
از آفتاب گرفتن کاملا برنزه شده بود و بینی مدادی و
لب های نازک صورتش را زیباتر می کرد
. قیافه خوبی داشت اما نه در حدی که بچه ها
بیست و چهار ساعت در موردش حرف بزنند
و طناز به خاطرش خودش را بسوزاند
هرچند قیافه طناز زیاد جالب نبود فقط
کافی بود دستش را زده بود. همیشه می
گویند وقتی کسی را دوست داری،
حتی اگر زشت باشد، از نظر تو زیباست. شاید
مهرزاد اخلاق خیلی خوبی داره مثل …

دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 35
~ آه … من نباید به آن فکر کنم. نگاهم رو ازشون گرفتم و
به جلوم خیره شدم. تلفنم زنگ خورد و
دوباره پری بود و از من خواست
که اطلاعات پرونده بیمار را که می خواهد بخوانم.
کمد پرونده پشت سرم بود، بلند شدم و
شروع کردم به نگاه کردن. پری بعد از چک کردن
اطلاعات قبل از اینکه گوشی رو قطع کنم گفت:
دکتر مهرزاد اومده…
میدونم دیدمش مطمئنی؟ بله … همینطور … وای.
شک ندارم این
او بود که دوره اش را مسخره کرد. در ضمن این مهرزاد از اون جور بازیا نیست
. با این حال، همانطور که
او را توصیف کردید، گفتم که من با یک الهه زیبا هستم که
همتا ندارد.
فکر کنم با چشمات مشکل داری نه، او سالم است.

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 36.
نمیگم بد قیافه بود ولی خیلی خوشگل نبود. شاید اون نباید منو مسخره کنه اما
من از مهدیه جدا شدم
و قضیه رو کنار گذاشتم اما وقتی
برگشتم متوجه شدم دو چشم آبی بهم خیره شده بودن
.
او نمی تواند با مهدیه بد باشد. yesta man wa
با لبخندی شیطنت آمیز روبروی من ایستاده بود. نگاه کردم
. بعد از چند لحظه گفت: آیا
همیشه در مورد مردم نتیجه گیری می کنید؟
منظورش را نفهمیدم و گفتم:
ببخشید؟
خدایا ما را ببخش، ما ابزار و شیطنتی هستیم که از آن لبخند می زنیم.
موجی توی چشماش بود، اصلا دوست نداشتم.
معلوم
بود که از این بحث لذت می برد
. صفحه 37
آیا می توانم به شما کمک کنم؟
ساعدش را روی میز گذاشت و با عصبانیت گفت:
چطور جرات می کنی این حرف ها را در مورد مهرزاد بزنی؟
آیا انصاف است که بگوییم مهدیه او را دوست دارد؟
به من گوش می دادی؟ فکر نمیکنی
این “تو” باشه، تاکید کردم تا ضیا معنی کلمه رو بفهمه.
خودخواه نباش، اما باز هم به من گوش کن

زشت است که بایستی و گوش کنی؟ مثلاً تحصیل کرده
خندید و از جیبش کاغذی بیرون آورد و ادامه داد:
من فقط اومدم اینو بدم چون پشتت به من بود
و متوجه آمدن من نشدید. بعد
صدایت را شنیدم چون اینجا خلوت بود. باور کن،
کاملا تصادفی و ناخواسته بود.
شیطان دوباره به من نگاه کرد و ادامه داد:
اما بعد از شنیدن حرف های اعتماد به نفس من که تا الان

دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 38 رو ده دقیقه پیش داشتم
گم کردم. تا اونجایی
که یادمه همه بهم میگفتن خوشگلم و…
عصبی شدم و گفتم:
میتونی اعلام حضور کنی
.
تونین به… یک مشاور…
من منظور شما را تازه متوجه شدم
اما با این حال به خودم پیشنهاد می کردم که
به نظرم اشتباه است، اما با صدای بلند.
پری که گفت “سلام دکتر مهرزاد” فهمیدم چی
اشتباه کردم. با تعجب به مهرزاد نگاه کردم که دیدم
لبخندش عمیق تر شد و در حالی که
چشم از من بر نمی داشت جواب پری را داد. آی تی
انگار داره نمایش جالبی میبینه و حالا

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 39
صحنه ای نبود که از دستش بدم. پری دید که
هر دو ساکتیم و گفت:
تو با دوست من آشنا شدی.
مهرزاد این بار به پری نگاه کرد و گفت: بله، در مورد دکتر
مهرزاد
صحبت می کردیم
.
پری که به نظر می رسید از ماجرا هشیاری کرده بود، گفت:
شوخی می کرد.
امیدوارم اینطور باشد. یک لحظه فکر کنید.
مهدیه پسر خیلی خوش تیپ و نازی چی
؟ من فقط یک دکتر هستم، با لبخند به من نگاه کنید.
طوری رفتار کرد که انگار از گرفتن مچ دستم خیلی خوشحال بود.
به جای مهدیه جواب دادم:
خدایا اینقدر با خودت نامهربانی نکن.
نمی دانم… هر چند مهدیه مثل تفلون می ماند و

دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 40
و کمی از خودت بگیر یادت نره بری خونه و
اسفند واسه خودت
سیگار بکشی .
با تکون دادن گفت: باشه خیلی بلند بود واسه همین از
عذرخواهی پشیمون شدم و گفتم:
راستش شاید چند دقیقه پیش
از حرفم خجالت میکشیدم ولی الان شک ندارم که تو و
مهدیه میزنی . با هم کنار بیایید مخصوصاً از
نظر اخلاقی که هر دو نفر خودشیفته هستید
بالاخره خدا یک جورهایی در و تخته را با هم جور می کند برعکس
بلند بلند خندید و با خونسردی گفت:
انتظار
داشتم از شنیدنش ناراحت شود. حرف من، اما او است،
بی ادب نباش، اما من به حرف های تو فکر می
کنم
.

به محض رفتن، پری پیش من آمد و گفت:
خاک بر سرت. همه چی گفتی شنیدی؟
شونه هام رو بالا انداختم و گفتم:
دروغ گفتم؟
همان لحظه که گفتی او را دیدم، شک کردم که حتما
اشتباه کرده ای. وقتی بهت زنگ زدم دکتر
تازه اومده بود و بخش و طناز و مهدیه
همراهش نبودند. من برای این کار زود آمدم، اما انگار دیر رسیدم
. دکتر خیلی آدم باحالیه فکر نمی کنم
از دست شما ناراحت باشم. این کار
دانلود رمان دروغ های شیرین صفحه 42
مثلاً اگر ناراحت شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر بخواهد می تواند
به راحتی شما را اخراج می کنند زیرا بیشتر سهام اینجا متعلق
به او است. اما من مطمئن هستم که او این کار را نخواهد کرد.
من با مهرزاد بحث نکردم. گفتم:

بگذار هر کاری می خواهد بکند. من سر کار خواهم رفت
.
این تمام چیزی بود که کم داشتم. من نباید مدتی زیر نور آفتاب باشم، نمی خواهم
با این حالت کارم را
از دست بدهم و به همان جایی که 2 ماه پیش بودم برگردم.
شاید اگر مدتی مرا نبیند امروز را فراموش کند.
این یک هفته نفهمیدم چطور
در بیمارستان کار می کنم. خیلی نگران بودم
جایی که مهرزاد هست آفتابی نباشم. من جن شده بودم و او
بسم الله بود. پری هم دلیل کار من را می دانست
با من موافق بود و گفت اینطوری بهتر است.
امروز شیفتی نداشتم اما مجبور شدم برای
انجام کارهای اداری مربوط به تغییر
بیمارستانم به دانشگاه بروم
. صفحه 43
به دانشگاه میرفتم
ولی تا ظهر طول کشید. داشتم روی دیو راه می رفتم،
طول کشید
که یکی گفت:
ببخشید.
برگشتم و دیدم جوانی زیبا روبرویم
. چشم ها و ابروهای مشکی با پوست گندمگون و لب های خوش ترکیبی داشت که
به خاطر لبخندی که می کرد،
گوشه های لبش چند خط داشت . او همچنین موهای مشکی براقی داشت که آن را
حفظ
می کرد
. اتاق مدیریت کجاست؟
طبقه بالا اولین طبقه سمت چپ است. اگر رفتی
تابلویش را می بینی و می پرسی: به تابلو نگاه نکن.
روزهای کلاس را مشخص کنید؟
با نگاهی به تابلو گفتم:
بعد از شنیدن حرفم با لبخند به من نگاه کرد و پرسید:
دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 44
بله…اما ممکن است دوباره تغییر کند.
کمی به تابلو نگاه کرد و گفت:
وای…چرا پنج شنبه گذاشت؟
نگاهش را دنبال کردم و دیدم منظورش چیست

استادی به نام زرافشانه که تخصصش مغز و اعصاب است
دنبال دانشجویان مغز و اعصاب بود.
گفتم:
متاسفم که فضولی می کنم، اما اگر نمی توانید
به کلاس او بیایید، بروید به او آموزش دهید
. شاید او کاری برای شما انجام دهد یا
خودش با معلم صحبت کند، شاید با شما کنار بیاید.
. من فکر نمی کردم شما استاد باشید.
چرا؟ راستش به ظاهر شما نمی خورد که سن شما زیاد است
یعنی از خودم بپرسم؟
با تعجب بهش نگاه کردم.
او گفت و خندید، معلوم بود که
سنش
زیاد نیست
و
تا آنجا که من یادم می‌آید معلم‌های اینجا معمولاً خیلی پیر هستند .
من به خودم امیدوار بودم، فکر می کردم تا الان پیر شده ام
– بله، من الان رزیدنت قلب هستم.
موفق باشید، متاسفم، من نباید از شما تشکر کنم.
من تا الان پیر بودم راستش این اولین بار است که میخواهم تدریس کنم
آیا شما تخصص میگیرید؟
میدونی خنده ات ندیدم
هش میکنم از کمک شما متشکرم. برادر
من برای خداحافظی دست تکان دادم و
دانشگاه را ترک کردم. سوار ماشین شدم و رفتم خونه
. مامان منو دید و گفت:
سلام عزیزم کارتو انجام دادی؟

دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 46
دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 47
بله ولی خیلی شلوغ بود. خیلی خسته ام میرم بخوابم
با ناراحتی گفت: نه ماما.
فکر می کردم بعد از رفتنت به محل کار با تنهایی خداحافظی می کنی،
اما اشتباه کردم.
تو هنوز تنهایی را ترجیح می دهی.
رفتم کنارش نشستم و گفتم:
چرا این حرفا رو میزنی عزیزم؟ فقط کمی
خسته ام.
درد منم همینه چرا باید اینقدر تلاش کنی تا
خودت را خسته کنی؟ میدونی چند وقته لبخند ندیدم
؟ تا کی میخوای بهش فکر کنی؟
او اکنون با خوشحالی زندگی می کند، اما
شما چطور؟ یه نگاه به خودت بنداز
شما هر روز لاغرتر می شوید. آیا فکر می کنید با عذاب دادن

چیزی تغییر می کند؟
با شنیدن حرف های مادرم نتوانستم
جلوی اشک هایم را بگیرم. نمی دانم چه کسی این کابوس را می خواهد
برای پایان دادن مادرم وقتی گریه ام را دید
بغلم کرد و در حالی که موهایم را نوازش می کرد
گفت:
گریه کن عزیزم اما سعی کن به خودت
بیای
. باور کن من و پدرت
نمی توانیم تو را در این شرایط ببینیم.
کمی که آروم شدم از آغوش مامانم بیرون اومدم
و گفتم:
لطفا یه ذره به من وقت بدین. من هشت سال از
هشت سال از بهترین سال های زندگی ام را با او گذراندم.
فراموش کردن تمام آن لحظات به زمان

دانلود رمان دروغ شیرین. صفحه 48
من به تو نیاز دارم. اما قول می دهم تمام تلاشم را بکنم.
میدونم تو این مدت خیلی اذیتت کردم
متاسفم.
مامان لبخندی زد و گفت:
حالا که قول دادی نباید تا شب به اتاقت بروی و
اینجا پیش من بمانی.
خندیدم و گفتم:
امروز به غیر از این، اما
حتی اگر دیروز خسته بودم، نباید برم اتاقم؟
بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد. امروز
به برادرت ثابت می کنی که از مادرت راضی هستی.
تا موقع خواب کنارش موندم و کلی حرف زدیم .
بابا هم وقتی اومد خونه و منو سرحال دید
خوشحال شد .
نزدیک به یک ماه است که برای اولین بار با مهرزاد آشنا شدم
دانلود رمان دروغ شیرین صفحه 49
می گذرد و در این مدت اصلا او را ندیده ام.

. صبح که رفتم سر کار بچه ها به من گفتند که
آنها آنجا بودند. من و بیتا هم رفتیم
مدیریت بیمارستان از همه دانش آموزانی که در بیمارستان هستند سوال کردند
تا ساعتی دیگر در دفترش
جمع شود
. او اکثر سهام بیمارستان را در اختیار دارد
اما مدیریت را به دکتر وزیری سپرد
که مسن ترین و با تجربه ترین آنها بود
. دکتر وزیری همان جراح قلب مجردی است که پری
گفته همسرش بوده و از دست داده است.
یکی دوبار بیشتر ندیدمش اما مرد دوست داشتنی
و مهربونیه و کل بیمارستان عاشقش بودن.
با یکی از دخترها به نام بیتا
که سرشان شلوغ بود به مطب دکتر وزیری رفتم. اکثر دانش آموزان
رمان دروغ شیرین صفحه 50 را دانلود کردند
زنی در حمام بود پیش خودش و

و کنار دوستانمان نشستیم. هنوز دکتر وزیری نیامده بود و
همه مشغول صحبت بودند. داشتم به این فکر می کردم که
باید شب سردرد بگیرم که در باز شد و
وزیری به سمت شما آمد، اما در را نبست و پشت سرش
یک سری دکترهای دیگر از جمله مهرزاد آمدند
. صورتش را خوب می دیدم. او واقعا زیبا بود.
صورت کشیده و موهای کوتاه قهوه ای تیره داشت
که
ترکیب زیبایی با چشمان آبی او بود. خوش اندام و
خوش اندام او را جذاب تر می کرد. وقتی
خوب زدمش سرم رو پایین انداختم و سعی کردم
بی تفاوت باشم. بعد از دقایقی سکوت شد
و با شروع دکتر وزیری

دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 51
هنگام صحبت سرم را بالا گرفتم و کاملاً متمرکز هستم.
تمام حواسم را به حرفش گذاشتم:
اول سلام به دختر و پسرای عزیزم
و دوم اینکه ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید
و سوم اینکه خیلی خوشحالیم که
با ما کار میکنید. امروز بعد از یک ماه تاخیر
فرصتی داریم تا با شما بیشتر آشنا شویم و
در مورد یک سری مسائل صحبت کنیم.
چون همه شما باید سر کار بروید، من نمی خواهم
وقت شما را زیاد بگیرم، بنابراین سریع می گویم. همه این پزشکانی که
اینجا هستند اعضای هیئت مدیره هستند که از
آنها خواستم با شما بیایند.
آشنا شو
سنگینی یه نگاه رو روی خودم حس کردم
. سرم را برگرداندم و با همان لبخند مهرزاده را دیدم.

دانلود رمان دروغ های شیرین | صفحه 52
و چشم های شیطونش به من نگاه می کند. بنابراین
او هنوز فراموش نکرده است. وقتی به دریا می روم باید
یک بطری آب با خودم ببرم چون بدشانس هستم.
بی تفاوت نگاهش کردم و
به بقیه اعضا نگاه کردم. دکتر وزیری ادامه داد:
من اینجا قوانین را توضیح نمی دهم چون
همه شما با آنها آشنا هستید… با صدای تق تق. دم در دکتر وزیری
حرفش را قطع کرد و
مثل بقیه به در نگاه کرد.
از دیدن دکتری که آمد تعجب کردم. باورم نمی شد
زرافشان باشد. در بسته که شد گفت:
از همه معذرت می خواهم اما مریضی داشتم که
باید مراقبش بودم
دکتر وزیری لبخند زد و
با دست به صندلی خالی اشاره کرد و گفت:

دانلود رمان دور شیرین | صفحه 53
خوبه بگو بشینم
دکتر وزیری پس از نشستن به سخنان خود ادامه داد و من از لحظه ای
که برای ورود زرافه برنامه ریزی کرده بودم و او
آن را از او بگیرد،
نگاه متعجب خود را دیدم .
به بچه ها تذکر داد و گفت:
تمام کلاس های عملی شما اینجا انجام می شود و
ما شما را به عنوان یک پزشک تربیت می کنیم …. اگر نمرات شما
خوب باشد و ما از کارتون در بیمارستان راضی باشیم
، اینجا می مانید. در پایان باید بگویم که هرکس
به مشکلی برخورد می کند می تواند بیاید و
به من بگوید اما اگر من نبودم دیگری
اعضا کمکتون کنن. خب اگر
سوالی دارید میتونید بپرسید
چند نفر سؤالات خود را پرسیدند و بعد از یک ربع

رمان دروغ شیرین را دانلود کردند .
دکتر وزیری با آرزوی موفقیت از در بیرون رفت،
اما بچه ها
به دکتر دیگر مراجعه کرده بودند و
با آنها از اتاق خارج می شدند. جالب اینجا بود که دخترهای جوان
دور مهرزاد بودند و صدای خنده هایشان تمام
اتاق را پر کرده بود. همانطور که بچه ها گفتند به نظر می رسد
که مهرزاد خیلی شیطون و شوخ بود. من و بیتا هر دو
از اتاق بیرون آمدیم
، اما
هنوز در راهرو شلوغ بود.
به طناز نگاه کردم که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود،
و گفتم:
معلوم بود خیلی عصبانی است.
با صدای سلام دکتر زرافشان به سمتش برگشتم و

رمان دروغ شیرین صفحه 55
جواب دادم را دانلود کردم. بیتا گفت ببخشید و ما را تنها گذاشت
. زرافشان گفت:
اولین بار که دیدمت فکر کردم اشتباه کردم نگفتی
اینجا کار می کنی.
لبخندی زدم و گفتم:
تا جایی که یادم هست در این مورد سوالی نپرسیدی
.
خندید و گفت:
آره درست میگی. در هر صورت دوبار دیدنتون
مخصوصا به عنوان همکار
خانم
خیلی خوشحال شدم. من خیلی خوشحالم.
آقای دکتر آیا بعد از این چیز دیگری وجود دارد؟ هر دو خندیدیم.
پری را دیدم که انتهای راهرو بود و برایم دست تکان می داد.
با زرافشان خداحافظی کردم و رفتم کنارش و گفتم:

دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 56
چه چیزی را تکان می دهید؟
چیزی ندیدم گفتم با هم بریم.
دور مهرزاد چقدر شلوغ بود تا دوباره چشم های طناز را ببینم؟ نه
اتفاقا طناز اونجا بود ولی در آستانه انفجار بود
. فکر کنم جلوی مهرزاد جرات هیچ کاری رو نداره البته جز
حرص خوردن. بالاخره وقتی دستش را روی
آدم خوش قیافه می گذارد باید به فکر همه چیز باشد.
باشه … پس قبول داری که خوشگله ؟ به کی گفتم
زشته؟ من آن زمان اشتباه دیدم، اما با این همه
؟
زرافشان چه ربطی به تو داشت؟
ما با زرافشان آشنا هستیم و او را به او معرفی کردم و گفت:
جالب است که
با حرفت به یکی از آنها اطمینان دادی و از او گرفتی.
فکر نکنم مهرزاد با شنیدن جملات

دانلود رمان دروغ های شیرین صفحه 57 خودشیفته
باشه اعتماد به نفس کاذبش اتفاقی افتاده
.
به محض اینکه رسیدیم پری را ترک کردم و رفتم سر
کار.
*****
تا غروب حسابی سرم شلوغ بود و
ساعت نزدیک به 7 بود که با پری خداحافظی کردم تا برم خونه
. وقتی به پارکینگ رفتم دیدم ماشین گرانقیمتی
نزدیک ماشینم پارک کرده بود و نتوانستم
در را
باز کنم . کنار دیوار پارک کرده بودم
ای کاش این کار را نمی کردم نمی دانستم
ماشین چطور است و حالا باید از همه پله ها بالا می رفتم تا
به نگهبان بگم صاحب ماشین رو به صاحب ماشین خبر بده.
عصبانی شدم و گفتم:

دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 58
معلوم نیست چه کسی به او مجوز داده است؟ او هنوز
بلد نیست پارک کند.
باور کنید گواهینامه من معتبر است و می دانم چگونه پارک کنم. اما
من یک بیمار اورژانسی داشتم و آن صدا را می شناختم.
من برگشتم مهرزاد گفت:
خداحافظ خانم دکتر گریزپا، چه عجب بالاخره دیدمت
و تونستم باهات صحبت کنم.
گفتم:
اینجا حقوق نمی‌گیرم که حرف بزنم، باید کار کنم
.
ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:
آها… پس تو نبودی
چند ساعت پیش با دکتر زرافشان صحبت می کردید؟
با کنایه گفتم:
خندید سرشو تکون داد و سوار ماشینش شد

دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 59
خب با این همه مشغله باز هم حواستون
به همه چیز هست.»
اومد جلو و با لبخند گفت:
بعضیا خوب تو ذهنم میمونن
بعد شیطون خندید و ادامه داد:
حتی اگه اونا با تعجب بهش
نگاه کردم یا من
بازی رو باختم یا اون خیلی باهوشه
تقریبا شبیه یه دختر ترسو بودم
برای اینکه بیشتر از این خودم رو تحقیر نکنم سریع
گفتم:
اگه میشه ماشینتو ببر من عجله دارم
. از پارک که بیرون آمد پنجره را پایین کشید و
گفت:نگران نباش من به كسي نمي گم كه ترسويي. منتظر نموند تا جوابش رو بدم و پاشو گذاشت روي
گاز و رفت .حيف كه مثل قديم حال و حوصله ي درست حسابي ندارم وگرنه حاليش مي كردم با كي طرفه .به من ميگه ترسو ،ديگه نبايد خودمو قايم كنم. اون اگر مي خواست تا حالا اخر اجم كرده بود پس بهتره بيشتر از اين خودمو ضعيف نشون ندم. وضعيت بيمار دكتر شفيعي رو چك كردم و رفتم توي stationكنار پري و شيما كه سخت مشغول حرف زدن بودن. گفتم: باز دارين آبگوشت كدوم بدبختي رو بار ميذارين؟ پري لبخند بانمكي زد و گفت: تو كه مي دوني چرا ديگه ميپرسي؟ يعني اين طناز هر شب راحت و سبكبال مي خوابه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 61
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~بس كه شما گناهاشو ميشورين :شيما . بي خيال طناز بيا بشين تا برات چايي بريزم .گوش شيطون ك َـر امشب بخش آرومه، مي تونيم راحت حرف بزنيم.
منظورت غيبته ديگه؟پري:
ببخشيد مادر مقدس…تو گوشاتو بگير. رفتم كنارشون نشستم و شيما همينطور كه چايي مي ريخت گفت: اصلا تمام مزه ي شب كاري به همين غيبت كردنشه .روزا انقدر كار سرمون ريخته كه وقت نمي
كنيم سرمون رو بخارونيم. خميازه ايي كشيدم و گفتم: هوم….چه دليل قانع كننده ايي. پري:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 62
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~خيلي خسته ايي؟چشمات قرمز شده.
نه ابت مياد برو بخواب من و شيما بيداريم. گر خوا . اون كه صد البته ،شما اگر هزار شبم كنار هم باشين
باز حرفاتون تمومي نداره …. صلا خوبي به تو نيوا .
صداي خانوم يكتا مانع ادامه ي حرف زدنش شد كه با عجله گفت: بچه ها بيمار دكتر مهرزاد حالش بد شده .سريع بهش زنگ بزنين تا خودشو برسونه. منو شيما سريع از جامون بلند شديم تا به خانوم يكتا كمك كنيم و پري هم تلفن رو برداشت و تا به مهرزاد خبر بده. وقتي رسيدم بالا سرش لباش كبود شده بود و ضربان قلبش بالا بود .با عجله دست به كار شديم و سعي كرديم به وضعيت نرمال برش گردونيم .بعد از 20دقيقه يه ذره حالش بهتر شد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 63
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.داشتم پروندشو نگاه ميكردم كه در اتاق باز شد .خانوم يكتا سريع گفت:
سلام دكتر. به دكتر مهرزاد نگاه كردم كه بدون توجه به ما با سر جواب يكتا رو داد و پرسيد:
حالش چطوره؟ خانوم يكتا وضعيت بيمار رو توضيح داد .مهرزادم داشت معاينش ميكرد .برام جالب بود مهرزادي كه
الان داشت با جديت بيمارشو معاينه ميكرد با مهرزاد شيطوني كه تا حالا ديدم زمين تا آسمون فرق ميكرد. مهرزاد بدون اينكه سرشو بلند كنه گفت:
پرونده شو بدين. پرونده رو جلوش گرفتم كه براي لحظه اي كوتاه نگاهم كرد .نميدونم چرا ولي به نظرم حالت نگاش
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان دروغ شیرین | صفحه 64
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ادامه ...
واتس اپ
تلگرام
فیسبوک

2 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رمان دروغ شیرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مطالعه کامل رمان کلیک کنید

ما یک موتور جستجوی رمان هستیم
اگر رمان شما به اشتباه در سایت ما قرار گرفته و درخواست حذف دارید
از تلگرام ، روبیکا یا ایمیل زیر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف کنیم

برای پشتیبانی میتوانید از تلگرام ، ایمیل یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

[contact-form-7 id=”3211″ title=”فرم تماس”]

برای بازیابی رمز عبور از اینجا اقدام کنید.

در سایت عضو شوید

اگر عضو هستید از اینجا وارد شوید.