دانلود رمان بوی گس هوس

درباره دختری است که توسط داییش زن میشه و شوهر خواهرش ( محسن ) برای اینکه به بقیه چیزی نگه درخواست میکنه که با اون باشه که …

دانلود رمان بوی گس هوس

ادامه ...

پانفس عمیقی که کشیدم ارضا شنم و دستام ملاقه رو رها کزدن. سینا سزشو تو گزدنم بزد و ول بعد هر رابطه ای شزوع به مکیدن گزدنم کزد. این کارش همیشه شهرتی ترم میکرد اونفدر که دوبادستام گرفتم. لختی معلوم نیست آلت آدمه یا خز! توی حالت نیمه خواببش ب وق طولش به ‎٩‏ ۱سانتی متر و فطزش سانتی متر ميزسه. اووووف, عاشق لت خوشمزشم. کلاهک خوشگن و قارچی شکلش رو توی دهنم کردم و شزوع به زدن برسه های ریز کردم. ناله های ریزش حشری ترم میکزد. یه دستم به آتش با رگای برچستش بود و دست دیگم رو بین پام بزدم و شزوع به م الیدن هل لرم کردم. اوم اومم توی قضا بزده بودش که یهو صدای باز شدن در و متعافبش مامان توی خلاله پپچید 6 قلیم توی دهنم اومدززد تو حالمین,,هز دو خبلی زود خودمون رو جمع و جور کزئیم و سینا نتونست از خیز لب گرفتن بگذ ره. لب محكمي ازم گرفت و پا قشار دادن یه هام خمارقبل از اينکه جرابش رو بدم میهد بالا این شد و صدای شاکی مامانبالد شد,سینا زود ملاقه دور خودش پیچید ورف تویلتر ال ‌فايمآشد. منم تنمی و موهامو با دوش حموم خیس 5 ردم و یه حوله دور خودم پیچیم و درو با گرم و فا از فرچیزی طیکارای پابا. دو دقیقه اومتم برم حموما اگه گتاشتي, مْ نمشونم چزا گیرت همش روی در ققل اتاقمه. با حزیم خصوصی نمیونی چیه؟ خویه والا! و رفتم و روی تخت خودمی پرت کزدم. بی توجه به جیغ و ثاذام نگاهش رو به تخت داد و پزسید سچرا تخت آنقدر بهم ریختس؟ ملاقش کو؟داشتم میدادم. داشتم با پسره اینچا حال میکردم که تو اومدی نشد. خوبه؟ همین جودااچر رومباید بهت میا دیو م مامان با چهزه سزخ شنه از خشم و صدای جیغ جیغوی همیشگیش فریاد زد سخفه شو دختره پروی سلیطه, اینجوری نميشه تو رو باید یکی آدم کنه, گفتم سیا مياد آجا ,۷ اسألی ۱ زت بزرگتره. میتونه آدمت کنه. اما اشباه کردم. تو از اوئم حساب نمییزی!پوزخندی زدم و با تمسخز گفم.هوم! پس بگو مشکل کجاست. هوس کیر جدید کزدی تنبال بهانه ای؟ من که گفتم شوهز کن. خودت فا ز تنگا رو گرفتی و گفتی من بعد محمد ازدواج نمیکنم. حالا طزف کیه که چشمتو گرفته؟خنده ای موفيانه و لش وار سز دادم و گفنم
سهوم! خجالت نکشی. بالاخزه پاباداشتن خویه توام زنی نیاز داری, نیاز به سکس و رابطه انکار نشدن ». به خصوص که توام مزش رفته زیز زبونت و ثمرشم شده دوتا دختز,انگار تحریکش کردم که حالت چهرش عرض شد. کمی مکث کرد و بعد از چ لحظه بن! ۱۰سال ازم کوچیکتره, خیلی خاطزمو میخواد.اوردم و با شادی تصنعی گفتمسیا با من! فرّام خودش نامزد داره. حق نداره به تو گیز بدهاز شدت خوشتالي و چشبنلکیر جنید, دیگه سززنش من یادش رفت و به سمت تلفنش برای خبرداد ن شافت. بكد شنم با ام بهلینکه بزای تهیه سور و سات امشب این طزفا پیداش نميشه در اتقو قفش کردم و به سمت تراس رفم؛به محض بازکزدن در تراس» قیاق نارواحت سنا رو دیدم. ستش رو گرفنم و کشینم داخ اتاق.سچت شده؟! چزا ناراحتی اگر قرزانه ازدواج کنه من با از ینجا بْم. ستش رو روی صورتم گذاشت و با صنایی گه‌مخلوظی از شهرت و ناراحتی رو همراه داشت» نواز شم کرد و گفت اونوقث چچوری راحت جزث بدم؟!خودمو لوس کزدم و ملاقه رو از روی‌بدن لخش کار کشیدم و خوذمم وله رو از نتم درآوردم و جو ری روی پاش نشستم تا که آلش بین پام جاگیر بشه و توی گوشش للبازدم.اولا که لازم نیست از ینجا بری! تو باید بمونی. بعنشم اگزم بخوای بزی که بهترمرمن میام همش پیش ث شباهم میمرنم پیشت اونوفت تا صبح حال میکنیم چطوره؟!با باتوی لیم کسینا که به خاطز حزارت تلم و باسنم که روی آلش قرار داشت» حشزی شدهشید و با صدای کشداریآره حق با تونه! هروووم وای تر چفتر بری خوبی میدی فزانک. آه.. فعلا بیا ادامه ی کار نیمه موه ون رو انجام بدیمخی هوسناک زم و توی لب گرفتن پیش قتم شنم لبامو روی لبای دا و خوشمزش گذاشنم و مکید م. اونقدر محکم که صدای آخ و اوخش بلد شد. اون از من حشزی تر و من از اون حشزی ترابالاخزه طاقش تموم شد و من رو روی تخت پرت کرد. پاهامو به شنت از هم باز کرد و حمله کرد یه وسطیام و شزوع به مکیدن چوچرلوم کرد. ار محکم مک میزد و زبرنش رو قرو میکزد که از شد
ث لت رو تخت چنگ میداختم. حرفه ای زیونش رو توی کصم لول میکزد و میچرخوند. کمزم رو مي آوردم بالا و ناله میکزدماه سیتا.. آره محکم بخرووور.بش رو بین پام فشار میدادم و اونم با لین کارم جری تر ميشن. بالاخزه سرشی آورد بالا اومد طرفم و فهمدم که نوبت منه تا آلش رو یه آقمه چپ کلم. برم گردوند و سزم اوم پاعم رو باز کردم و اونم آث بزرگ شنش که طولش به ۲۳سانت میزسید رو چپوند تو دهلم. شزوع به تلمپه زدنتو دهنم کرد و همزمان از بالا خم شد رو بدنم و سیله هام که نوکشون سیخ شده بود رو رف تأتو بیتش, سینه هاموا محکم فشار میداد و شدت تلمبشو بیشتر میکرد که یهو آلتش رو کش بیزون. به حاك داگی ‏ خوابوندمی گذاشت لبه ی کصم. کمی اون رو سزش داد و یهو فزو کرد داخل که صدای چیقم درومد…هیس چته جنده چرا داد هیژتی؟ با حالتی که به خاطر تحمل ترا ۵سزش رو جلو آورد و در حالی که محگه تمه هید نی گوشممینونی که من عاشق سکس خشم. لوسشا دارمیا خشونت جرت بدم. پس چرا هر سزی اعترا ض میکی؟ بع از این حرفش» سیتمو محکم فشار داد که ناخودآگاه هم اومٍ بیزون از دهنم. همینجوری که تل مبه میزد بدن منم تکون میخورد و سینه هام حسابی تپ بازی میکزدن. صدای شلپ شلپ رد بدنش با باسنم توی اتاق پیچیده بود. عرق کرده بودیم و تي اتاق برع شهوت میوم. بهر از تو کسم بیزون کشید و لتش رو گذاشت رو شکاف باسنم له ای باسنم رو گرقت و از هم بازش کزد. کلاهک فارچیش رو گذاشت توی شکاف باسنم و هر فزو کزیددرد,تر کل بننم پیچ ید و با گاز گرقتن ملاقه سعی کزدم صنام بیزون نیاد.شروع کزد به تلمبه زدن تو باسنم. صدای ناله های ريزش با ناله های شلو َي, من قاط شنه بود. دستش رو برد لای پامو شزوع به مالوندن چرچرلوم کزد.اه آره یکن محکمثر. جز بده منو. من چنده نوام. اووووف چه کیزی داری تو. دایی ملی تیقاکرژ کسی که نیگری را میگاد منی تو. من مال توام. اوووم این کون و کص برای ترنه. اوووفآه.هميشه. آم..کم کم کصم شزوع به نبض زدن کزد و بنم شزوع به آرزینن کزد و ار ضا شنم.
همون موفع آ لش رو بیزون کشید و قرو کزد نو کسم. چننتا ی ۴مبه زد تو و بع از چند دفیقه داخل کصم آتيش گرفت. آبش رو ريخته بود اون تو, چند دقیقه به همین حالت خوابينيم و از هم ب میگزفيم و همو میمالونیم که ضزبه ای به در زده شد و صدای مامان آومن.قرانک؟! کمي صبر کردم تا نفسم سزجاش بیاد و با تلاش بزای پنهان کزدن خماریم و صدای لشم جراب دانم ؟زننگ زدم آبهشاهین, برو کم کم حاضز شو, نمینونم این سینا کجاست که هرچی به گوشیش زنگم جوا نمیده.آخ ریزم را توی گلونم خفهکرودم. ناه به سینا انداختم که با شیطت ویشگونی ازو بع صدای فدم هایش که از اتاق ذورممثت به رس رسی. رو به سینا که جاخوش کرده بودشی بری آونور به‌رخ شون بی, مامانم نگزان شن, آخه مگه تو میذاری؟لبخندی پر عشوه زدم و هر دو باند شیم. سینا از تراس اتافمگه بهتافش راه داشت رفت و ملم‌به سم ث حموم رفتم. این رابطه ها شاید اولیل برام لأث بخش نبود اما آلان بهشون معاد شده بودم.از حموم که پیزون اومدم رفتم سا کمدم و نگاهی انداخنم تا جلژی خاپدری‌آینده جذاب ب نله ای برداشتم و با شلوار جلبم روی تخت بهم ریخته نداخهشون.موهامی خشک کردم و با موس و سزم و ژل بهشون رسیدم. بانیشون تا نزدیکی با لم میزسید اما ب ه خاطز استفاده از موس» الان تا وسط کمزم بودن. حاضز شنم و یه آرایش جذابم,به صتّتم نشوندم تا اینکه صدای زخونه بلد شد.ت تا درواز اتأق بیزون اومدم که همزمان سیاهم باهام اومد. چشمکی بهم زدیم. مامان که داشتاز کنه با تعجب نگاهی به سینا انداخت و گفت ثو ایْجا چکار میکنی؟ تازه اومم تو تو اتافت بودی فکز کلم.مامان دیگه ببشتر ککاش نکرد و با گفتن آهان به ست آیفون رفت, گوشی رو بزداشت و با لحن پر ع شوه ای گفتبا تو شاهین

ادامه ...
واتس اپ
تلگرام
فیسبوک

2 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رمان بوی گس هوس»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مطالعه کامل رمان کلیک کنید

ما یک موتور جستجوی رمان هستیم
اگر رمان شما به اشتباه در سایت ما قرار گرفته و درخواست حذف دارید
از تلگرام ، روبیکا یا ایمیل زیر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف کنیم

برای پشتیبانی میتوانید از تلگرام ، ایمیل یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

[contact-form-7 id=”3211″ title=”فرم تماس”]

برای بازیابی رمز عبور از اینجا اقدام کنید.

در سایت عضو شوید

اگر عضو هستید از اینجا وارد شوید.